S kým spolupracujeme

Technologická agentura ČR

http://www.tacr.cz/index.php/cz/

Naše společnost se spolu s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. podílí na projektech:

Projekt TH02030253 - Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (2017 – 2019)

Navrhovaný výzkum si klade za cíl získat nové exaktní poznatky využitelné lesnickou praxí při posuzování morfologické kvality (zejména při rozlišování tvarových vad nadzemních a kořenových částí) u sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování.

 

Projekt TH04030346 - Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek – druhá etapa (2019 – 2022)

Účelem projektu je vytvoření metodiky (příručky) pro udržitelné hospodaření na půdách lesních školek a pro výběr (optimalizaci) systémů hnojení při pěstování prostokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Metodika bude založena na rozsáhlé inventarizaci ukazatelů půdní úrodnosti a také na hnojařských experimentech. Práce bude zahrnovat zhodnocení všech významných faktorů, včetně testování (vyhodnocování) půd a systémů výživy. Výstupem šetření budou podrobná doporučení pro pěstování plodin zeleného hnojení, pro základní hnojení půd a pro operativní přihnojování produkce lesních dřevin. Hlavním přínosem bude odborná kniha s termínem dosažení 10/2022. Projekt navazuje na řešení úkolu TA04021467 Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (z období let 2014-2017).


Spolupráce na projektu s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.:

Projekt TH02030722 - Kontaminace sadebního materiálu dřevin nepůvodními invazními patogeny r. Phytophthora jako významné riziko pro lesní ekosystémy ČR a jeho eliminace (2017 – 2020)

Cílem projektu je popsat reálné riziko hrozící ze strany výskytu invazních patogenů z r. Phytophthora na sadebním materiálu v lesních školkách, určit jejich diverzitu a rozšíření, identifikovat zdroje infekce ve školkařských provozech, ověřit vliv technologií pěstování materiálu na rozsah infekce a ověřit účinnost biologických a chemických přípravků a dalších metod ochrany. Cílem projektu je vypracovat dosud chybějící metodiku integrované ochrany školkařského materiálu lesních dřevin vůči zmíněným patogenům, eliminovat jejich výskyt ve školkařských provozech a zajistit tak produkci kvalitního a nezávadného školkařského materiálu a v důsledku tak omezit rizika zavlékání těchto patogenů do lesních porostů a ekosystémů v ČR s novými dosadbami dřevin.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.