Obchodní podmínky

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. PŮSOBNOST

1.1. Obchodní a dodací podmínky jsou platné pro sadební materiál, který prodává firma LESOŠKOLKY s.r.o., se
sídlem 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem, IČ 45534888, DIČ CZ45534888 (dále jen dodavatel).
1.2. Obchodní a dodací podmínky jsou obecně platné pro dodávky velkoobchodního charakteru, odchýlit se od nich
mohou smluvní strany dohodou při uzavírání smlouvy a to pouze v písemné podobě.

2. SPECIFIKACE SADEBNÍHO MATERIÁLU

2.1. Technologie
Dodavatel produkuje sadební materiál za využití těchto pěstebních technologií
a) prostokořenný sadební materiál pěstovaný na záhonech
b) krytokořenný sadební materiál pěstovaný na vzduchovém polštáři v sadbovačích Quick Pot o objemu 200 –
1600 cm3
c) krytokořenný sadební materiál v kontejnerech o objemu 0,5 - 20 l
2.2. Termíny expedice
a) prostokořenný sadební materiál – sadba je vyzvedávána k expedici v závislosti na klimatických podmínkách
zpravidla v měsících březen, duben, výjimečně i v únoru, a na podzim od 15. října, v listopadu, popř.
i v prosinci. Prostokořenné jehličnany je na podzim možno vyzvedávat pouze pro odběratele, kteří jsou
ochotni odebrat všechny výškové třídy z pěstebního záhonu.
b) krytokořenný sadební materiál ze sadbovačů Quick Pot a ROOTRAINERS - sadba se expeduje v závislosti na
klimatických podmínkách od 1. března do 31. května a od 21. srpna zpravidla do 30. listopadu.
c) krytokořenný sadební materiál v kontejnerech - sadba se expeduje od 1. dubna do 30. června a od 1. srpna
do 30. listopadu.
2.3. Třídění
2.3.1. Sadební materiál je tříděn v souladu s platnou legislativou a normami pro jednotlivé technologie a druhy
dřevin. Podrobná specifikace je uvedena v ceníku dodavatele.
2.3.2. Třídění může být dle požadavku odběratele prováděno odlišně, za což bude dodavatelem účtován smluvní
příplatek ve výši minimálně 20 %.
2.4. Označení
2.4.1. Sadební materiál pro lesnické účely je označován v souladu s platnou legislativou a je opatřen průvodním
listem a průvodním štítkem.
2.4.2. Sadební materiál rizikových rostlin dle zákona o rostlinolékařské péči je vybaven rostlinolékařským
pasem.
2.4.3. Požaduje-li odběratel nadstandardní označení sadebního materiálu, bude mu účtován smluvní příplatek.
2.5. Forma balení
2.5.1. Sadební materiál je balen dodavatelem takto:
a) prostokořenná sadba je převázána provázkem, popř. více provázky dle výšky, při toleranci v počtech
+ 2 ks v balení á 50 ks a + 1 ks v balení á 25 ks sadebního materiálu, přičemž celkový počet musí být
takový, jaký je deklarovaný
b) krytokořenná sadba ze sadbovačů Quick Pot a ROOTRAINERS je expedována bez pěstebních obalů a je
opatřena ochrannou fólií, která zamezuje vysychání kořenového systému, není-li písemně dohodnuto
jinak
c) krytokořenná sadba v kontejnerech je expedována včetně obalů, není-li písemně dohodnuto jinak
2.5.2. Dodavatel expeduje pouze celá balení. Objednává-li odběratel takový počet kusů sadebního materiálu,
který neodpovídá násobku počtu kusů v jednom balení, bude mu počet kusů dodavatelem automaticky
navýšen na celá balení a takto také účtován.
2.5.3. Minimální odběr je jedno celé balení.

3. OBJEDNÁVKY

3.1. Příjem objednávek
3.1.1. Dodavatel přijímá objednávky doručené poštou, faxem, e-mailem, telefonicky nebo osobně. U objednávek
přijatých telefonicky je nutné dodatečné potvrzení ze strany odběratele písemně, popř. e-mailem.
3.1.2. Dodavatel doporučuje zasílat objednávky s dostatečným časovým předstihem, nejméně 2 týdny před
plánovaným termínem odběru. Zašle-li odběratel objednávku později, nemusí být objednávka
v požadovaném termínu vyřízena.
3.2. Náležitosti objednávky
3.2.1. Objednávka sadebního materiálu dodavatele musí obsahovat tyto náležitosti
- obchodní jméno a sídlo objednatele, IČ, DIČ
- druh dřeviny, pěstební technologii, výšku, množství sadebního materiálu
- účel použití (lesnický, ostatní), u sadby pro lesnické účely též přírodní lesní oblast (PLO) a lesní
vegetační stupeň (LVS), do kterého je určena
- požadavky na dopravu s uvedením místa určení, pokud odběratel požaduje zajištění dopravy
dodavatelem
- předpokládaný termín dodávky – co nejpřesněji, ideální je uvedení kalendářního týdne
- způsob platby, fakturační adresu, IČ, DIČ a adresu pro zaslání faktury, pokud nejsou shodné
s objednatelem
- jméno osoby, která sadbu objednává, spolu s kontaktními údaji (telefon, e-mail), popř. též jméno
odpovědného zástupce pro jednání ve věci odběru sadebního materiálu, pokud je odlišný
- datum, jméno zástupce oprávněného k podpisu objednávky a jeho podpis (tj. jednatelé u s.r.o.,
představenstvo u a.s. nebo osoba zmocněná na základě plné moci)
3.2.2. U objednávek, které nebudou doručeny úplně a řádně vyplněné, může docházet ke zpoždění při jejich
potvrzování.
3.3. Potvrzování objednávek
3.3.1. Dodavatel potvrzuje objednávky obsahující níže uvedené nebo vyšší množství sadebního materiálu:
- 300 ks prostokořenné sadby nebo
- 150 ks krytokořenné sadby ze sadbovačů Quick Pot nebo ROOTRAINERS o objemu do 0,5 l nebo
- 20 ks krytokořenné sadby z kontejnerů nebo sadbovačů Quick Pot o objemu 1,6 l (tzv. bowmontů)
Odběratel, který chce odebrat materiál v menším množství, se obrátí na nejbližší hospodářské středisko nebo na
oddělení odbytu dodavatele, kde mu kontakt na středisko poskytnou, a na dalším postupu se již domluví přímo se
střediskem.
3.3.2. Objednávka je potvrzena podpisem oprávněné osoby a razítkem dodavatele. Objednávku může za
dodavatele potvrdit ředitel společnosti, vedoucí hospodářského střediska a vedoucí odbytu.
3.3.3. Dodavatel může v potvrzení objednávky navrhnout změny dle aktuálního stavu zásob.
3.3.4. Odběrateli je v potvrzení objednávky sděleno hospodářské středisko dodavatele pověřené vyřízením
objednávky spolu s kontaktními údaji a současně je objednávka předána příslušnému hospodářskému
středisku k vyřízení.
3.3.5. Všechny přijaté a dodavatelem potvrzené objednávky znamenají plné srozumění a akceptování
obchodních a dodacích podmínek dodavatele. Odběratel je povinen se s obchodními a dodacími
podmínkami před objednáním sadby seznámit.
3.4. Změna potvrzené objednávky
3.4.1. Dodatečné změny v rámci objednávky jsou možné, zůstává-li počet objednaného sadebního materiálu
stejný nebo vyšší a odběratel i dodavatel se změnami souhlasí.
3.4.2. Snížení počtu objednaného sadebního materiálu se považuje za storno části objednávky.
3.5. Storno potvrzené objednávky
3.5.1. Odběratel i dodavatel mohou již potvrzenou objednávku stornovat. Rozhodující je termín zrušení
objednávky.
3.5.2. Za závažné důvody pro storno objednávky se považuje
a) na straně odběratele – změna projektu zalesňování
b) na straně dodavatele – narašení, poškození mrazem, poškození zvěří, krádež
3.5.3. Do 31.1. mohou odběratel i dodavatel od objednávky odstoupit bez sankcí.
3.5.4. Zruší-li odběratel objednávku pro jarní období ze závažných důvodů
- do 28.2., uhradí dodavateli 10 % částky zrušené objednávky
- do 31.3., uhradí dodavateli 20 % částky zrušené objednávky
- do 30.4., uhradí dodavateli 30 % částky zrušené objednávky
Kromě toho může dodavatel po odběrateli požadovat úhradu již vzniklých nákladů na přípravu sadby.
3.5.5. Zruší-li dodavatel objednávku pro jarní období ze závažných důvodů
- do 28.2., uhradí odběrateli 5 % částky ze zrušené objednávky
- do 31.3., uhradí odběrateli 10 % částky ze zrušené objednávky
- do 30.4., uhradí odběrateli 15 % částky ze zrušené objednávky
3.5.6. Pokud dodavatel odběrateli dodá sadební materiál v jiné technologii (krytokořenná sadba za
prostokořennou nebo obráceně) nebo velikosti (dojde k posunu o jednu výškovou třídu nahoru nebo
dolů), považuje se objednávka za vykrytou.
3.5.7. Pokud odběratel objednaný materiál bez udání důvodu a vysvětlení v termínu neodebere, bude
dodavatelem písemně vyzván k odběru. Pokud odběratel materiál neodebere ani po výzvě nebo
nezareaguje ani na opakovanou výzvu, bude mu vyúčtován storno poplatek ve výši 100 % hodnoty
objednaného materiálu.

4. KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Vyžaduje-li to charakter obchodního případu, nebo vyžádá-li si smlouvu odběratel, vystaví dodavatel na
základě objednávky návrh kupní smlouvy.
4.2. Návrh kupní smlouvy musí obsahovat základní náležitosti dle občanského zákoníku.
4.3. Kupní smlouva bude vystavena ve dvojím vyhotovení a nabývá platnosti po potvrzení podpisem oprávněných
osob a otiskem firemního razítka, a to nejpozději při odběru zboží.
4.4. Kupní smlouva bude vystavena vždy při objednávce nad 300 000,- Kč bez DPH.

5. NABÍDKY

5.1. Pro nabídky sadebního materiálu platí uvedené podmínky, pokud není v písemné nabídce uvedeno jinak.
5.2. Ceny uvedené v nabídce garantuje dodavatel při odběru celého nabízeného množství.
5.3. Ceny uvedené v nabídce jsou platné 7 dnů ode dne vystavení nabídky.
5.4. Nabízený sadební materiál dodavatel rezervuje až na základě potvrzení písemné objednávky, popř. na základě
akceptované písemné žádosti o rezervaci.

6. REZERVACE

6.1. Dodavatel rezervuje sadební materiál dle požadavku odběratele pro odběr v jarním období nejdéle do 31.
ledna a pro odběr v podzimním období do 31. srpna. Rezervace automaticky zaniká, pokud není nejpozději do
tohoto termínu nahrazena řádnou objednávkou, nebo není-li písemně dohodnuto jinak.
6.2. Dodavatel může u objednávek pro jarní období následujícího roku přijatých do 30. listopadu daného roku
podmínit rezervaci sadebního materiálu zaplacením nevratného rezervačního poplatku ve výši 30 %. Toto se
týká zvláště druhů dřevin, které jsou pro dotčené období dodavatelem považovány za úzkoprofilové.

7. CENA SADEBNÍHO MATERIÁLU

7.1. Sadební materiál je účtován v českých korunách vyjádřených v setinách korun, kdy celková částka se
zaokrouhluje standardně na celé koruny.
7.2. Ceny nabízeného sadebního materiálu odpovídají aktuálnímu ceníku dodavatele a neobsahují daň z přidané
hodnoty (DPH), pokud není v písemné nabídce uvedeno jinak.
7.3. Ceny sadebního materiálu zahrnují cenu obalového materiálu (provázky, fólie), u krytokořenné sadby
v kontejnerech též cenu kontejnerů. Ceny nezahrnují náklady na etikety, přepravní obaly ani náklady na
dopravu.
7.4. Ceny jsou platné pro dodávky s místem plnění dle rozpisu hospodářských středisek dodavatele uvedeného
v cenové nabídce nebo v potvrzení objednávky.
7.5. Náklady na dopravu z místa plnění zajišťovanou dodavatelem hradí dle stanovených podmínek odběratel,
pokud není písemně ujednáno jinak.

8. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEVOZY SADEBNÍHO MATERIÁLU

8.1. Místem plnění jsou hospodářská střediska dodavatele
a) pro prostokořennou sadbu - Řečany nad Labem, Kladruby nad Labem, Albrechtice nad Orlicí, Dolní Jelení,
Brandýs nad Labem, Františkovy Lázně
b) pro krytokořenný sadební materiál pěstovaný na vzduchovém polštáři v sadbovačích Quick Pot o objemu
200 – 500 cm3 - Řečany nad Labem, Kladruby nad Labem, Brandýs nad Labem, Františkovy Lázně,
Albrechtice nad Orlicí
c) pro krytokořenný sadební materiál pěstovaný na vzduchovém polštáři v sadbovačích Quick Pot o objemu
1600 cm3 (tzv. bowmonty) - Řečany nad Labem
d) pro krytokořenný sadební materiál v kontejnerech o objemu 0,5 – 20 l – Řečany nad Labem, Albrechtice
nad Orlicí, Dolní Jelení, Brandýs nad Labem, Františkovy Lázně
8.2. Aktuální informace o dostupnosti dřevin na jednotlivých hospodářských střediscích poskytnou na vyžádání
pracovníci oddělení odbytu.
8.3. Místo, popř. místa plnění, sdělí dodavatel odběrateli v potvrzení objednávky uvedením čísla, popř. čísel
hospodářských středisek.
8.4. Dodavatel nezajistí svoz sadebního materiálu z jednotlivých hospodářských středisek pro jednoho odběratele
ani převoz sadebního materiálu mezi středisky, pokud odběratelem požadované dodávající středisko není
možným místem plnění a odběratel jej nemá sjednáno a potvrzeno v objednávce.
8.5. Dodavatel si vyhrazuje právo u konkrétních objednávek svoz nebo převoz sadebního materiálu odběrateli
odmítnout.

9. NAKLÁDKA A DOPRAVA

9.1. Dodavatel zajišťuje nakládku
a) u prostokořenné sadby
- přímo ze záhonů školkařských ploch, sadba je nakládána na auta a nelze využít paletizace
- z klimatizovaných skladů bez využití palet nebo s využitím palet; palety se rozlišují vratné zálohované
a fakturované nevratné
b) u krytokořenné sadby probíhá nakládka obdobně jako prostokořenné; sadební materiál je pokládán
naležato
c) krytokořenná sadba v kontejnerech je nakládána volně nastojato na dopravní prostředek
9.2. Doprava sadebního materiálu může probíhat následujícím způsobem
a) dopravu si zajišťuje odběratel sám nebo prostřednictvím svého dopravce
b) dopravu zajišťuje dodavatel vlastními dopravními prostředky nebo prostřednictvím svého dopravce
c) dopravu zajišťuje cizí dopravce
9.3. Skládání sadebního materiálu je záležitostí odběratele.
9.4. Doprava může být ve výjimečných případech zahrnuta do ceny dodávky.
9.5. Dodavatel neprovádí zásilkový prodej sadebního materiálu.

10. ODBĚR SADEBNÍHO MATERIÁLU

10.1. Termín odběru
10.1.1. Hospodářské středisko dodavatele se s odběratelem před plánovaným termínem expedice zkontaktují
a domluví na odběru nebo dodávce sadebního materiálu v souladu s potvrzením objednávky.
10.1.2. Dodavatel nezaručuje možnost odběru objednaného sadebního materiálu různých technologií
(prostokořenná x krytokořenná sadba) ve stejném termínu s ohledem na klimatické podmínky
a organizaci expedice.
10.2. Převzetí sadebního materiálu
10.2.1. Odběratel je povinen si sadební materiál v domluveném termínu odebrat. Přebírá-li sadební materiál za
odběratele jiná osoba, např. dopravce, musí se buď prokázat plnou mocí opravňující jej k převzetí
sadebního materiálu, nebo bude odběr telefonicky ověřen u odběratele.
10.2.2. Převzetí sadebního materiálu odběratelem, případně jím určeným dopravcem či jiným jím určeným
zástupcem, bude potvrzeno na expedičním listu s čitelným uvedením jména. Má-li odběratel sjednánu
platbu formou faktury, může po něm být při převzetí sadby požadováno předložení průkazu totožnosti.
10.2.3. Převzetím zboží odběratel souhlasí s obchodními a dodacími podmínkami, tak jak jsou uvedeny na
www.lesoskolky.cz.
10.3. Skladování
10.3.1. Bude-li odběratel v jarním období odebírat prostokořenný sadební materiál po 20. dubnu, je nutné, aby
tuto skutečnost do 10. dubna nahlásil a zajistil si skladování. Pokud tuto skutečnost nenahlásí a
skladování si nezajistí, bude mu dodavatelem účtováno skladné:
- prostokořenná sadba 0,05 Kč/ks/1 týden
- krytokořenná sadba ze sadbovačů Quick Pot 0,10 Kč/ks/1 týden
10.3.2. Potřebuje-li odběratel sadební materiál odebrat až po 20. dubnu, je třeba ošetřit podmínky odebrání
sadby smluvně.
10.3.3. Prostokořenný sadební materiál je možné skladovat maximálně do 25. května.
10.4. Rizika
10.4.1. V případě, že dopravu zajišťuje odběratel, přechází na něj nebezpečí škody v okamžiku, kdy dodavatel
předá sadební materiál dopravci určenému odběratelem a převzetí je stvrzeno podpisem expedičního
listu. Odběratel poté přebírá odpovědnost za veškerou péči o přepravovaný sadební materiál.
10.4.2. V případě, že dopravu sadebního materiálu zajišťuje dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na
odběratele v okamžiku převzetí sadebního materiálu a podpisu expedičního listu.
10.5. Odklad vyřízení
10.5.1. V případech, kdy dodavatel nebude moci z objektivních důvodů (extrémně nevhodné klimatické
podmínky, technické problémy) objednávku vykrýt v požadovaném termínu, dohodne s odběratelem
náhradní způsob řešení.

11. SPECIFIKA SADEBNÍHO MATERIÁLU PRO ZALESŇOVÁNÍ

11.1. Objednává-li odběratel sadební materiál pro lesnické účely, je povinen v objednávce sdělit přírodní lesní
oblast (PLO) a lesní vegetační stupeň (LVS), do kterého je objednávaná sadba určena. V případě, že odběratel
potřebuje sadbu do více PLO a LVS, je nutné údaje rozepsat dle jednotlivých PLO a LVS tak, aby dodavatel
mohl objednávku řádně vykrýt a nedocházelo k nedorozuměním.
11.2. U sadebního materiálu dodávaného pro lesnické účely uplatňuje dodavatel standardně pravidla pro přenosy
reprodukčního materiálu dle vyhlášky č. 139/2004 Sb., nestanoví-li odběratel v objednávce výslovně jinak.
11.3. Pokud odběratel sadebního materiálu pro lesnické účely neuvede PLO a LVS, uvede jej nesprávně, při
odběru změní požadavek na PLO a LVS nebo změní požadavek na pěstební technologii, nemusí mu být sadba
požadované provenience dodána. V případě, že dojde k nedodání sadebního materiálu z výše uvedených
důvodů a sadební materiál byl již dle objednávky připraven, bude dodavatel po odběrateli požadovat náhradu
za vynaložené náklady.
11.4. Doklady o původu sadebního materiálu nevystavujeme zpětně, ani je dodatečně neopravujeme. Odběratel
je povinen si při převzetí dokladů k sadebnímu materiálu zkontrolovat jejich správnost.

12. ÚHRADA ODEBRANÉHO SADEBNÍHO MATERIÁLU

12.1. Při odběru sadebního materiálu do 10 000,-Kč bez DPH je možná platba pouze v hotovosti při odběru.
12.2. Nový odběratel, který od dodavatele nakupuje sadbu poprvé, hradí sadební materiál v hotovosti, popř. může
požádat o vystavení zálohové faktury a uhradit sadební materiál předem před převzetím sadebního materiálu.
12.3. Pravidelným a stálým odběratelům může dodavatel povolit platbu bankovním převodem. Je nutné, aby
odběratel měl řádně vyplněnou objednávku a dodavatelem potvrzenou formu platby „fakturace“.
12.4. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury.
12.5. V případě, že došlo u téhož odběratele k opakovanému nesplnění platební povinnosti, má dodavatel právo
odmítnout vydat další sadební materiál, dokud nemá vyrovnány předcházející závazky a je oprávněn
požadovat úhradu plné ceny nejpozději při převzetí sadebního materiálu.
12.6. Pokud má odběratel splatnost faktury delší než 14 dní a tuto splatnost nedodrží, bude dodavatel účtovat
smluvní pokutu již od 15. dne a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den a
případné veškeré náklady a výlohy spojené s vymáháním dluhu.

13. KVALITA A MANIPULACE S ODEBRANÝM SADEBNÍM MATERIÁLEM

13.1. Dodavatel garantuje kvalitu dodávaného sadebního materiálu v souladu s platnou vyhláškou a normami ČSN
s tolerancemi, které jsou v těchto předpisech obsaženy.
13.2. Dodavatel ručí za to, že v době předání sadebního materiálu odběrateli je tento materiál v živém stavu,
v odpovídající kvalitě, v požadovaném druhu, velikosti a množství. Podpisem expedičního listu odběratel
vyjadřuje souhlas se změnami.
13.3. Odběratel je povinen si sadební materiál při převzetí zkontrolovat. Neodpovídá-li tomu, co bylo dohodnuto,
nebo má zjevné vady, musí odběratel dodavatele neprodleně informovat, pořídit o tom zápis do expedičního
listu a dohodnout způsob řešení.
13.4. Odběratel si je vědom, že se v případě sadby lesních a okrasných dřevin jedná o živý materiál, se kterým je
třeba podle toho zacházet. Více viz „Manipulace se sadebním materiálem“, které jsou součástí ceníku. Bez
řádné péče podléhá sadební materiál rychlé zkáze.
13.5. Dodavatel nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jím dodaného sadebního materiálu, ani za
případné následné škody, které by mohly vzniknout odběrateli nebo třetí osobě jeho pěstováním nebo
používáním, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
13.6. Dodavatel neručí za škody vzniklé odběrateli v důsledku skrytých vad dodaného sadebního materiálu.
13.7. Dodavatel odpovídá za to, že rostliny exportované do zahraničí budou splňovat fytosanitární požadavky
daného státu, popř. podmínky tranzitu. Dodavatel neodpovídá za splnění fytosanitárních podmínek, pokud
bude odběratel exportovat sadební materiál do jiného státu, než bylo v objednávce uvedeno.

14. REKLAMACE

14.1. Reklamace zjevných vad přijímá dodavatel do 14 dnů od převzetí sadby. Jedná se zejména o nedodržení
standardů či mechanické poškození sadby, případně nižší počty sadby než byly deklarovány. V případě
oprávněnosti bude reklamovaná sadba fyzicky nahrazeny v nejbližším termínu na základě dohody obou stran.
Je třeba, aby odběratel oprávněnost své reklamace prokázal (nejlépe fotodokumentací) a vyzval dodavatele k
vyjádření.
14.2. Dodavatel přijímá reklamace do 2 měsíců od odebrání při skrytých vadách, které se objeví až při výsadbě,
kdy vysazovaný materiál nenaraší nebo ve velmi nízkém počtu. U sadby odebrané na podzim přijímá dodavatel reklamace do 30. dubna následujícího roku. Odběratel musí doložit, kdy sadební materiál založil, kdy vysázel a kam, a doložit celou dobu nakládání s tímto sadebním materiálem od jejího nákupu. Oprávněné reklamace budou řešeny náhradní dodávkou sadebního materiálu v nejbližším možném termínu na základě
dohody obou stran.
14.3. Veškeré reklamace musí být podány písemně a adresovány v jednom výtisku na ústředí dodavatele a v jednom na hospodářské středisko.
14.4. Dodavatel se zavazuje u reklamací zjevných vad vyjádřit do 10 dnů a u reklamace skrytých vad do 30 dnů od jejich písemného podání.
14.5. Odběratel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace. Sadební materiál, který je reklamován, musí být k dispozici u odběratele do doby, než se dodavatel k reklamaci vyjádří.
14.6. Na pozdější a nepřesné reklamace nebude brán zřetel.
14.7. Dodavatel nedává garanci na prostokořennou sadbu odebranou na jaře po 20. dubnu, na podzim u listnáčů před 20. říjnem a u jehličnanů po 1. listopadu a na prostokořennou sadbu borovice.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tyto obchodní a dodací podmínky dodavatele jsou platné od 1. 8. 2018.
15.2. Změny těchto podmínek jsou možné pouze písemnou formou a zveřejněním ve firemním tisku a na internetu.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.