Obchodní podmínky

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY


1. PŮSOBNOST
1.1. Obchodní a dodací podmínky jsou platné pro sadební materiál, který prodává firma LESOŠKOLKY s.r.o., se sídlem 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem, IČ 45534888, DIČ CZ45534888 (dále jen dodavatel).
Pro účely těchto obchodních a dodacích podmínek se pod sadebním materiálem rozumí sadební materiál specifikovaný v čl. II. odst. 2.1.
1.2. Obchodní a dodací podmínky jsou obecně platné pro dodávky velkoobchodního charakteru, odchýlit se od nich mohou smluvní strany dohodou při uzavírání smlouvy a to pouze v písemné podobě.
Obchodní s dodací podmínky jsou účinné pouze pro podnikatelské subjekty na straně odběratele.

2. SPECIFIKACE SADEBNÍHO MATERIÁLU
2.1. Technologie
Dodavatel produkuje sadební materiál za využití těchto pěstebních technologií a) prostokořenný sadební materiál pěstovaný na záhonech b) krytokořenný sadební materiál pěstovaný na vzduchovém polštáři v sadbovačích Quick Pot o objemu 200 – 1600 cm3 c) krytokořenný sadební materiál v kontejnerech o objemu 0,5 - 20 l
2.2. Termíny expedice
V tomto odstavci jsou rámcově upraveny termíny expedice sadebního materiálu. Vzhledem k tomu, že termíny expedice sadebního materiálu se odvíjejí od klimatických podmínek, jedná se o termíny orientační. a) prostokořenný sadební materiál – sadba je vyzvedávána k expedici v závislosti na klimatických podmínkách zpravidla v měsících březen, duben, výjimečně i v únoru, a na podzim od 1. listopadu, popř. i v prosinci. Prostokořenné jehličnany je na podzim možno vyzvedávat pouze pro odběratele, kteří jsou ochotni odebrat všechny výškové třídy z pěstebního záhonu. b) krytokořenný sadební materiál ze sadbovačů Quick Pot a ROOTRAINERS - sadba se expeduje v závislosti na klimatických podmínkách od 1. března do 31. května a od 21. srpna zpravidla do 30. listopadu. c) krytokořenný sadební materiál v kontejnerech - sadba se expeduje od 1. dubna do 30. června a od 1. srpna do 30. listopadu.
2.3. Třídění
2.3.1. Sadební materiál je tříděn v souladu s platnou legislativou a normami pro jednotlivé technologie a druhy dřevin. Podrobná specifikace je uvedena v ceníku dodavatele.
2.3.2. Třídění může být dle požadavku odběratele prováděno odlišně, za což bude dodavatelem účtován smluvní příplatek ve výši minimálně 20 % z ceníkové ceny.

2.4. Označení
2.4.1. Sadební materiál pro lesnické účely je označován v souladu s platnou legislativou a je opatřen průvodním listem a průvodním štítkem. Pro lesnické účely je sadební materiál považován pouze tehdy, je-li tak označen v Objednávce sadebního materiálu.
2.4.2. Sadební materiál rizikových rostlin dle zákona o rostlinolékařské péči je vybaven rostlinolékařským pasem.
2.5. Forma balení
2.5.1. Sadební materiál je balen dodavatelem takto: a) prostokořenná sadba je převázána provázkem, popř. více provázky dle výšky, při toleranci v počtech + 2 ks v balení á 50 ks a + 1 ks v balení á 25 ks sadebního materiálu, přičemž celkový počet musí být takový, jaký je deklarovaný b) krytokořenná sadba ze sadbovačů Quick Pot a ROOTRAINERS je expedována bez pěstebních obalů a je opatřena ochrannou fólií, která zamezuje vysychání kořenového systému, není-li písemně dohodnuto jinak c) krytokořenná sadba v kontejnerech je expedována včetně obalů, není-li písemně dohodnuto jinak
2.5.2. Dodavatel expeduje pouze celá balení. Objednává-li odběratel takový počet kusů sadebního materiálu, který neodpovídá násobku počtu kusů v jednom balení, bude mu počet kusů dodavatelem automaticky navýšen na celá balení a takto také účtován.
2.5.3. Minimální odběr je jedno celé balení.


3. OBJEDNÁVKY
3.1. Příjem objednávek
3.1.1. Dodavatel přijímá objednávky doručené poštou, faxem, e-mailem, telefonicky nebo osobně. U objednávek přijatých telefonicky je nutné dodatečné potvrzení ze strany odběratele písemně, popř. e-mailem.
3.1.2. Dodavatel doporučuje zasílat objednávky s dostatečným časovým předstihem, nejméně 2 týdny před plánovaným termínem odběru. Zašle-li odběratel objednávku později, nemusí být objednávka v požadovaném termínu vyřízena.
3.2. Náležitosti objednávky
3.2.1. Objednávka sadebního materiálu dodavatele musí obsahovat tyto náležitosti - obchodní jméno a sídlo objednatele, IČ, DIČ - druh dřeviny, pěstební technologii, výšku, množství sadebního materiálu - účel použití (lesnický, ostatní), u sadby pro lesnické účely též přírodní lesní oblast (PLO) a lesní vegetační stupeň (LVS), do kterého je určena - požadavky na dopravu s uvedením místa určení, pokud odběratel požaduje zajištění dopravy
dodavatelem
- předpokládaný termín dodávky – co nejpřesněji, ideální je uvedení kalendářního týdne
- způsob platby, fakturační adresu, IČ, DIČ a adresu pro zaslání faktury, pokud nejsou shodné
s objednatelem
- jméno osoby, která sadbu objednává, spolu s kontaktními údaji (telefon, e-mail), popř. též jméno
odpovědného zástupce pro jednání ve věci odběru sadebního materiálu, pokud je odlišný
- datum, jméno zástupce oprávněného k podpisu objednávky a jeho podpis (tj. jednatelé u s.r.o.,
představenstvo u a.s. nebo osoba zmocněná na základě plné moci)
3.2.2. U objednávek, které nebudou doručeny úplně a řádně vyplněné, může docházet ke zpoždění při jejich
potvrzování.
3.3. Potvrzování objednávek
3.3.1. Dodavatel potvrzuje objednávky obsahující níže uvedené nebo vyšší množství sadebního materiálu:
- 300 ks prostokořenné sadby nebo
- 300 ks krytokořenné sadby ze sadbovačů Quick Pot nebo ROOTRAINERS o objemu do 0,5 l nebo
- 30 ks krytokořenné sadby z kontejnerů nebo sadbovačů Quick Pot o objemu 1,6 l (tzv. bowmontů)
3.3.2. Objednávka je potvrzena podpisem oprávněné osoby a razítkem dodavatele. Objednávku může za
dodavatele potvrdit ředitel společnosti, vedoucí hospodářského střediska a vedoucí odbytu.
3.3.3. Dodavatel může v potvrzení objednávky navrhnout změny dle aktuálního stavu zásob.
3.3.4. Odběrateli je v potvrzení objednávky sděleno hospodářské středisko dodavatele pověřené vyřízením
objednávky spolu s kontaktními údaji a současně je objednávka předána příslušnému hospodářskému
středisku k vyřízení.
3.3.5. Všechny přijaté a dodavatelem potvrzené objednávky znamenají plné srozumění a akceptování
obchodních a dodacích podmínek dodavatele. Odběratel tímto výslovně prohlašuje, že před provedením
objednávky si důkladně pročetl tyto obchodní a dodací podmínky, tyto jsou mu známy a s těmito bez
výhrad souhlasí.
3.4. Změna potvrzené objednávky
3.4.1. Dodatečné změny v rámci objednávky jsou možné, zůstává-li počet objednaného sadebního materiálu
stejný nebo vyšší a odběratel i dodavatel se změnami souhlasí.
3.4.2. Snížení počtu objednaného sadebního materiálu se považuje za storno části objednávky.
3.5. Storno potvrzené objednávky
3.5.1. Odběratel i dodavatel mohou již potvrzenou objednávku stornovat. Rozhodující je termín zrušení
objednávky.
3.5.2. Za závažné důvody pro storno objednávky se považuje
a) na straně odběratele – změna projektu zalesňování
b) na straně dodavatele – narašení, poškození mrazem, poškození zvěří, krádež
c) zásah vyšší moci
3.5.3. Do 31.1. mohou odběratel i dodavatel od objednávky odstoupit bez sankcí.
3.5.4. Zruší-li odběratel objednávku pro jarní období ze závažných důvodů
- do 28.2., uhradí dodavateli 10 % částky zrušené objednávky
- do 31.3., uhradí dodavateli 20 % částky zrušené objednávky
- do 30.4., uhradí dodavateli 30 % částky zrušené objednávky
Kromě toho může dodavatel po odběrateli požadovat úhradu již vzniklých nákladů na přípravu sadby.
3.5.5. Zruší-li dodavatel objednávku pro jarní období ze závažných důvodů
- do 28.2., uhradí odběrateli 5 % částky ze zrušené objednávky
- do 31.3., uhradí odběrateli 10 % částky ze zrušené objednávky
- do 30.4., uhradí odběrateli 15 % částky ze zrušené objednávky
3.5.6. Pokud dodavatel odběrateli dodá sadební materiál v jiné technologii (krytokořenná sadba za
prostokořennou nebo obráceně) nebo velikosti (dojde k posunu o jednu výškovou třídu nahoru nebo
dolů), považuje se objednávka ze strany dodavatele za splněnou.
3.5.7. Pokud odběratel objednaný materiál bez udání důvodu a vysvětlení v termínu neodebere, bude
dodavatelem písemně vyzván k odběru. Pokud odběratel materiál neodebere ani po výzvě nebo
nezareaguje ani na opakovanou výzvu, bude mu vyúčtován storno poplatek ve výši 100 % hodnoty
objednaného materiálu.


4. KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Vyžaduje-li to charakter obchodního případu, nebo vyžádá-li si smlouvu odběratel, vystaví dodavatel na
základě objednávky návrh kupní smlouvy.
4.2. Návrh kupní smlouvy musí obsahovat základní náležitosti dle občanského zákoníku.
4.3. Kupní smlouva bude vystavena ve dvojím vyhotovení a nabývá platnosti po potvrzení podpisem
oprávněných osob a otiskem firemního razítka.
4.4. Kupní smlouva bude uzavřena vždy při objednávce nad 100 000,- Kč bez DPH.


5. NABÍDKY
5.1. Pro nabídky sadebního materiálu platí uvedené podmínky, pokud není v písemné nabídce uvedeno jinak.
5.2. Ceny uvedené v nabídce garantuje dodavatel při odběru celého nabízeného množství.
5.3. Ceny uvedené v nabídce jsou platné 7 dnů ode dne vystavení nabídky.
5.4. Nabízený sadební materiál dodavatel rezervuje až na základě potvrzení písemné objednávky, popř. na
základě akceptované písemné žádosti o rezervaci.


6. REZERVACE
6.1. Dodavatel rezervuje sadební materiál dle požadavku odběratele pro odběr v jarním období nejdéle do 31.
ledna a pro odběr v podzimním období do 31. srpna a to v roce, ve kterém má být sadební materiál odebrán
odběratelem. Rezervace automaticky zaniká, pokud není nejpozději do tohoto termínu nahrazena řádnou
objednávkou, nebo není-li písemně dohodnuto jinak.
6.2. Dodavatel může u objednávek pro jarní období následujícího roku přijatých do 30. listopadu daného roku
podmínit rezervaci sadebního materiálu zaplacením rezervačního poplatku ve výši 30 %.


7. CENA SADEBNÍHO MATERIÁLU
7.1. Sadební materiál je účtován v českých korunách vyjádřených v setinách korun, kdy celková částka se
zaokrouhluje standardně na celé koruny.
7.2. Ceny nabízeného sadebního materiálu odpovídají aktuálnímu ceníku dodavatele a neobsahují daň z přidané
hodnoty (DPH), pokud není v písemné nabídce uvedeno jinak.
7.3. Ceny sadebního materiálu zahrnují cenu obalového materiálu (provázky, fólie), u krytokořenné sadby
v kontejnerech též cenu kontejnerů. Ceny nezahrnují náklady na etikety, přepravní obaly ani náklady na
dopravu.
7.4. Ceny jsou platné pro dodávky s místem plnění dle rozpisu hospodářských středisek dodavatele uvedeného
v cenové nabídce nebo v potvrzení objednávky.
7.5. Náklady na dopravu z místa plnění zajišťovanou dodavatelem hradí dle stanovených podmínek odběratel,
pokud není písemně ujednáno jinak.


8. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEVOZY SADEBNÍHO MATERIÁLU
8.1. Místem plnění jsou hospodářská střediska dodavatele
a) pro prostokořennou sadbu - Řečany nad Labem, Kladruby nad Labem, Albrechtice nad Orlicí, Dolní Jelení,
Brandýs nad Labem, Františkovy Lázně
b) pro krytokořenný sadební materiál pěstovaný na vzduchovém polštáři v sadbovačích Quick Pot o objemu
200 – 500 cm3 - Řečany nad Labem, Kladruby nad Labem, Brandýs nad Labem, Františkovy Lázně,
Albrechtice nad Orlicí
c) pro krytokořenný sadební materiál pěstovaný na vzduchovém polštáři v sadbovačích Quick Pot o objemu
1600 cm3 (tzv. bowmonty) - Řečany nad Labem
d) pro krytokořenný sadební materiál v kontejnerech o objemu 0,5 – 20 l – Řečany nad Labem, Dolní Jelení,
Brandýs nad Labem, Františkovy Lázně
8.2. Aktuální informace o dostupnosti dřevin na jednotlivých hospodářských střediscích poskytnou na vyžádání
pracovníci oddělení odbytu.
8.3. Místo, popř. místa plnění, sdělí dodavatel odběrateli v potvrzení objednávky uvedením čísla, popř. čísel
hospodářských středisek.
8.4. Dodavatel nezajistí svoz sadebního materiálu z jednotlivých hospodářských středisek pro jednoho odběratele
ani převoz sadebního materiálu mezi středisky, pokud odběratelem požadované dodávající středisko není
možným místem plnění a odběratel jej nemá sjednáno a potvrzeno v objednávce.
8.5. Dodavatel si vyhrazuje právo u konkrétních objednávek svoz nebo převoz sadebního materiálu odběrateli
odmítnout.


9. NAKLÁDKA A DOPRAVA
9.1. Dodavatel zajišťuje nakládku
a) u prostokořenné sadby
- přímo ze záhonů školkařských ploch, sadba je nakládána na auta a nelze využít paletizace
- z klimatizovaných skladů bez využití palet nebo s využitím palet; palety se rozlišují vratné zálohované
a fakturované nevratné
b) u krytokořenné sadby probíhá nakládka obdobně jako prostokořenné; sadební materiál je pokládán
naležato
c) krytokořenná sadba v kontejnerech je nakládána volně nastojato na dopravní prostředek
9.2. Doprava sadebního materiálu může probíhat následujícím způsobem
a) dopravu si zajišťuje odběratel sám nebo prostřednictvím svého dopravce
b) dopravu zajišťuje dodavatel vlastními dopravními prostředky nebo prostřednictvím svého dopravce
c) dopravu zajišťuje cizí dopravce
9.3. Skládání sadebního materiálu zajišťuje na svoje náklady a nebezpečí odběratel.
9.4. Doprava může být ve výjimečných případech zahrnuta do ceny dodávky.
9.5. Dodavatel neprovádí zásilkový prodej sadebního materiálu.


10. ODBĚR SADEBNÍHO MATERIÁLU
10.1. Termín odběru
10.1.1. Hospodářské středisko dodavatele se s odběratelem před plánovaným termínem expedice zkontaktují
a domluví na odběru nebo dodávce sadebního materiálu v souladu s potvrzením objednávky.
10.1.2. Dodavatel nezaručuje možnost odběru objednaného sadebního materiálu různých technologií
(prostokořenná x krytokořenná sadba) ve stejném termínu s ohledem na klimatické podmínky
a organizaci expedice.
10.2. Převzetí sadebního materiálu
10.2.1. Odběratel je povinen si sadební materiál v domluveném termínu odebrat. Přebírá-li sadební materiál za
odběratele jiná osoba, např. dopravce, musí se buď prokázat plnou mocí opravňující jej k převzetí
sadebního materiálu, nebo bude odběr telefonicky ověřen u odběratele.
10.2.2. Převzetí sadebního materiálu odběratelem, případně jím určeným dopravcem či jiným jím určeným
zástupcem, bude potvrzeno na expedičním listu s čitelným uvedením jména. Má-li odběratel sjednánu
platbu formou faktury, může po něm být při převzetí sadby požadováno předložení průkazu totožnosti.
10.3. Skladování
10.3.1. Bude-li odběratel v jarním období odebírat prostokořenný sadební materiál po 20. dubnu, je nutné, aby
tuto skutečnost do 10. dubna nahlásil a zajistil si skladování. Pokud tuto skutečnost nenahlásí a
skladování si nezajistí, bude mu dodavatelem účtováno skladné:
- prostokořenná sadba 0,05 Kč/ks/1 týden
- krytokořenná sadba ze sadbovačů Quick Pot 0,10 Kč/ks/1 týden
10.3.2. Bude-li odběratel odebírat sadební materiál až po 20. dubnu, je třeba ošetřit podmínky odebrání sadby
smluvně.
10.3.3. Prostokořenný sadební materiál je možné skladovat maximálně do 25. května.
10.4. Rizika
10.4.1. V případě, že dopravu zajišťuje odběratel, přechází na něj nebezpečí škody v okamžiku, kdy dodavatel
předá sadební materiál dopravci určenému odběratelem a převzetí je stvrzeno podpisem expedičního
listu. Odběratel poté přebírá odpovědnost za veškerou péči o přepravovaný sadební materiál.
10.4.2. V případě, že dopravu sadebního materiálu zajišťuje dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na
odběratele v okamžiku převzetí sadebního materiálu a podpisu expedičního listu.
10.5. Odklad vyřízení
10.5.1. V případech, kdy dodavatel nebude moci z objektivních důvodů (extrémně nevhodné klimatické
podmínky, technické problémy) objednávku splnit v požadovaném termínu, dohodne s odběratelem
náhradní způsob řešení.


11. SPECIFIKA SADEBNÍHO MATERIÁLU PRO ZALESŇOVÁNÍ
11.1. Objednává-li odběratel sadební materiál pro lesnické účely, je povinen v objednávce sdělit přírodní lesní
oblast (PLO) a lesní vegetační stupeň (LVS), do kterého je objednávaná sadba určena. V případě, že odběratel
potřebuje sadbu do více PLO a LVS, je nutné údaje rozepsat dle jednotlivých PLO a LVS tak, aby dodavatel
mohl objednávku řádně vykrýt a nedocházelo k nedorozuměním.
11.2.U sadebního materiálu dodávaného pro lesnické účely uplatňuje dodavatel standardně pravidla pro přenosy
reprodukčního materiálu dle vyhlášky č. 139/2004 Sb., nestanoví-li odběratel v objednávce výslovně jinak.
11.3.Pokud odběratel sadebního materiálu pro lesnické účely neuvede PLO a LVS, uvede jej nesprávně, při
odběru změní požadavek na PLO a LVS nebo změní požadavek na pěstební technologii, nemusí mu být
sadba požadované provenience dodána. V případě, že dojde k nedodání sadebního materiálu z výše
uvedených důvodů a sadební materiál byl již dle objednávky připraven, bude dodavatel po odběrateli
požadovat náhradu za vynaložené náklady.
11.4.Doklady o původu sadebního materiálu nevystavujeme zpětně, ani je dodatečně neopravujeme. Odběratel
je povinen si při převzetí dokladů k sadebnímu materiálu zkontrolovat jejich správnost.


12. ÚHRADA ODEBRANÉHO SADEBNÍHO MATERIÁLU
12.1.Nový odběratel, který od dodavatele nakupuje sadbu poprvé, hradí sadební materiál kartou při odběru,
popř. může požádat o vystavení zálohové faktury a uhradit sadební materiál předem před převzetím
sadebního materiálu.
12.2.Pravidelným a stálým odběratelům může dodavatel povolit platbu bankovním převodem. Je nutné, aby
odběratel měl řádně vyplněnou objednávku a dodavatelem potvrzenou formu platby „fakturace“.
12.3.Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury. Pokud konec lhůty splatnosti vychází na víkend anebo
den státního svátku, pak je odběratel povinen provést úhradu nejpozději k poslednímu pracovnímu dni,
který předchází víkendu nebo státnímu svátku.
12.4.V případě, že došlo u téhož odběratele k opakovanému nesplnění platební povinnosti, má dodavatel právo
odmítnout vydat další sadební materiál, dokud nemá vyrovnány předcházející závazky a je oprávněn
požadovat úhradu plné ceny nejpozději při převzetí sadebního materiálu.
12.5.Pokud má odběratel splatnost faktury delší než 14 dní a tuto splatnost nedodrží, bude dodavatel účtovat
smluvní pokutu již od 15. dne a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den a
případné veškeré náklady a výlohy spojené s vymáháním dluhu. Smluvní pokuta je splatná každý den
k rukám dodavatele.


13. KVALITA A MANIPULACE S ODEBRANÝM SADEBNÍM MATERIÁLEM
13.1.Dodavatel garantuje kvalitu dodávaného sadebního materiálu v souladu s platnou vyhláškou a normami ČSN
s tolerancemi, které jsou v těchto předpisech obsaženy.
13.2.Dodavatel ručí za to, že v době předání sadebního materiálu odběrateli je tento materiál v živém stavu,
v odpovídající kvalitě, v požadovaném druhu, velikosti a množství. Podpisem expedičního listu odběratel
vyjadřuje souhlas se změnami.
13.3.Odběratel je povinen si sadební materiál při převzetí zkontrolovat. Neodpovídá-li tomu, co bylo dohodnuto,
nebo má zjevné vady, musí odběratel dodavatele neprodleně informovat, pořídit o tom zápis do expedičního
listu a dohodnout způsob řešení.
13.4.Odběratel si je vědom, že se v případě sadby lesních a okrasných dřevin jedná o živý materiál, se kterým je
třeba podle toho zacházet. Více viz „Manipulace se sadebním materiálem“, které jsou součástí ceníku. Bez
řádné péče podléhá sadební materiál rychlé zkáze.
13.5.Dodavatel nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jím dodaného sadebního materiálu, ani za
případné následné škody, které by mohly vzniknout odběrateli nebo třetí osobě jeho pěstováním nebo
používáním.
13.6.Dodavatel neručí za škody vzniklé odběrateli v důsledku skrytých vad dodaného sadebního materiálu.
13.7.Dodavatel odpovídá za to, že rostliny exportované do zahraničí budou splňovat fytosanitární požadavky
daného státu, popř. podmínky tranzitu. Dodavatel neodpovídá za splnění fytosanitárních podmínek, pokud
bude odběratel exportovat sadební materiál do jiného státu, než bylo v objednávce uvedeno.


14. REKLAMACE
14.1.Reklamace zjevných vad přijímá dodavatel do 14 dnů od převzetí sadby. Jedná se zejména o nedodržení
standardů či mechanické poškození sadby, případně nižší počty sadby než byly deklarovány. V případě
oprávněnosti bude reklamovaná sadba fyzicky nahrazena v nejbližším termínu na základě dohody obou
stran. Za účelem vyřízení reklamace dodavatelem je povinností odběratele, aby oprávněnost své reklamace
prokázal (nejlépe fotodokumentací) a vyzval dodavatele k vyjádření.
14.2.Veškeré reklamace musí být podány písemně a adresovány v jednom výtisku na ústředí dodavatele a v
jednom na hospodářské středisko.
14.3.Odběratel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k vyřízení reklamace. Sadební materiál, který je
reklamován, musí být k dispozici u odběratele do doby, než se dodavatel k reklamaci vyjádří.
14.4.Na pozdější reklamace a na reklamace, které nebudou uplatněny v souladu s těmito obchodními a dodacími
podmínkami, nebude brán zřetel.


15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1.Tyto obchodní a dodací podmínky dodavatele jsou platné od 1. 8. 2020.
15.2.Změny těchto podmínek jsou možné pouze písemnou formou a zveřejněním ve firemním tisku a na
internetu.

SLEDUJTE NÁS NA

facebook youtube google+

Newsletter

Získávejte aktuální informace
o našich akčních nabídkách a nových produktech.