Wir entschuldigen uns. Wir haben nur tschechische Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, basierend auf tschechischen Vorschriften und Gesetze.

Obchodní a dodací podmínky

1.    PŮSOBNOST
 
1.1.  Obchodní a dodací podmínky jsou platné pro sadební materiál, který prodává firma LESOŠKOLKY s.r.o., se sídlem 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem, IČ 45534888, DIČ CZ45534888 (dále jen dodavatel).
 
1.2.  Obchodní a dodací podmínky jsou obecně platné pro dodávky velkoobchodního charakteru, odchýlit se od nich mohou smluvní strany dohodou při uzavírání smlouvy a to pouze v písemné podobě
 

2.  SPECIFIKACE SADEBNÍHO MATERIÁLU

2.1Technologie
Dodavatel produkuje sadební materiál za využití těchto pěstebních technologií
a) prostokořenná sadba pěstovaná na záhonech
b) krytokořenný sadební materiál pěstovaný na vzduchovém polštáři v sadbovačích Quick Pot o objemu 200 – 1600 cm3
c) krytokořenný sadební materiál v kontejnerech o objemu 0,5 - 20 l
 
2.2.  Termíny expedice
a)prostokořenná sadba - sadební materiál je vyzvedáván k expedici v závislosti na klimatických podmínkách zpravidla v měsících březen, duben, květen, výjimečně i v únoru a na podzim v říjnu, listopadu, popř. i v prosinci. Prostokořenné jehličnany je na podzim možno vyzvedávat pouze pro odběratele, kteří jsou ochotni odebrat všechny výškové třídy z pěstebního záhonu.
b) krytokořenný sadební materiál ze sadbovačů Quick Pot - sadba se expeduje v závislosti na klimatických podmínkách od 1. března do 30. června a od 21. srpna zpravidla do 30. listopadu, popř. i do prosince
c) krytokořenný sadební materiál v kontejnerech - sadba se expeduje od 1. dubna do 30. června a od 1. srpna do 30. listopadu.
 
2.3.  Třídění
2.3.1.   Sadební materiál je tříděn v souladu s platnou legislativou a normami pro jednotlivé technologie a druhy dřevin. Podrobná specifikace je uvedena v ceníku dodavatele.
2.3.2.   Třídění může být dle požadavku odběratele prováděno odlišně, za což bude dodavatelem účtován příplatek.
 
2.4.  Označení
2.4.1.   Sadební materiál pro lesnické účely je označován v souladu s platnou legislativou a je opatřen průvodním listem a průvodním štítkem, popř. listem o původu.
2.4.2.   Sadební materiál rizikových rostlin dle zákona o rostlinolékařské péči je vybaven rostlinolékařským pasem.
2.4.3.   Požaduje-li odběratel nadstandardní označení sadebního materiálu, může mu být účtován příplatek.
 
2.5.  Forma balení
Sadební materiál je balen dodavatelem takto:
a) prostokořenná sadba je převázána provázkem, popř. více provázky dle výšky, při toleranci v počtech + 2 ks v balení á 50 ks a + 1 ks v balení á 25 ks sadebního materiálu, přičemž celkový počet musí být takový, jaký je deklarovaný
b) krytokořenná sadba ze sadbovačů Quick Pot je expedována bez pěstebních obalů a je opatřena ochrannou fólií, která zamezuje vysychání kořenového systému, není-li písemně dohodnuto jinak
c) krytokořenná sadba v kontejnerech je expedována včetně obalů, není-li písemně dohodnuto jinak
 
2.6.  Počty ks v balení
2.6.1.   Dodavatel expeduje pouze celá balení. Počty kusů v balení jsou specifikovány v ceníku odběratele.
2.6.2.   Objednává-li odběratel takový počet kusů sadebního materiálu, který neodpovídá násobku počtu kusů v jednom balení, bude mu počet kusů dodavatelem automaticky navýšen na celá balení a takto také účtován.
 
3.    OBJEDNÁVKY
 
3.1.  Příjem objednávek
3.1.1.   Dodavatel přijímá objednávky doručené poštou, faxem, e-mailem, telefonicky nebo osobně. U objednávek přijatých telefonicky je nutné dodatečné potvrzení ze strany odběratele písemně, popř. e-mailem.
3.1.2.   Dodavatel doporučuje zasílat objednávky s dostatečným časovým předstihem, nejméně 2 týdny před plánovaným termínem odběru. Zašle-li odběratel objednávku později, nemusí být objednávka v požadovaném termínu vyřízena.
 
3.2.  Náležitosti objednávky
3.2.1.   Objednávka sadebního materiálu dodavatele musí obsahovat tyto náležitosti
- obchodní jméno a sídlo objednatele, IČ, DIČ
- druh dřeviny, pěstební technologii, výšku, množství sadebního materiálu
- účel použití (lesnický, ostatní), u sadby pro lesnické účely též přírodní lesní oblast (PLO) a lesní vegetační stupeň (LVS), do kterého je určena
- požadavky na dopravu s uvedením místa určení, pokud odběratel požaduje zajištění dopravy dodavatelem
- požadovaný termín dodávky – co nejpřesněji, ideální je uvedení kalendářního týdne
- způsob platby, fakturační adresu, IČ, DIČ a adresu pro zaslání faktury, pokud nejsou shodné s objednatelem
- jméno osoby, která sadbu objednává, spolu s kontaktními údaji (telefon, e-mail), popř. též jméno odpovědného zástupce pro jednání ve věci odběru sadebního materiálu, pokud je odlišný
- datum, jméno zástupce oprávněného k podpisu objednávky a jeho podpis (tj. jednatelé u s.r.o., představenstvo u a.s. nebo osoba zmocněná na základě plné moci)
3.2.2.   U objednávek, které nebudou doručeny úplně a řádně vyplněné, může docházet ke zpoždění při jejich potvrzování.
 
 
3.3.  Potvrzování objednávek
3.3.1.   Objednávka je potvrzena podpisem oprávněné osoby a razítkem dodavatele. Objednávku může za dodavatele potvrdit ředitel společnosti, vedoucí hospodářského střediska a vedoucí odbytu. 
3.3.2.   Dodavatel může v potvrzení objednávky navrhnout změny dle aktuálního stavu zásob.
3.3.3.   Odběrateli je v potvrzení objednávky sděleno hospodářské středisko dodavatele pověřené vyřízením objednávky spolu s kontaktními údaji a současně je objednávka předána příslušnému hospodářskému středisku k vyřízení.
3.3.4.   Všechny přijaté a dodavatelem potvrzené objednávky znamenají plné srozumění a akceptování obchodních a dodacích podmínek dodavatele. Odběratel je povinen se s obchodními a dodacími podmínkami před objednáním sadby seznámit.
 
3.4.  Storno objednávky
3.4.1.   Dojde-li ke stornování objednávky odběratelem z důvodu snížení potřeby vysazovaného sadebního materiálu ze závažných důvodů (čímž není nákup od jiného dodavatele), a odběratel změnu doloží, může dojít ke stornování objednávky bez náhrady. Dodavatel však může po odběrateli požadovat úhradu již vzniklých nákladů na přípravu sadby.
3.4.2.   Zruší-li odběratel objednávku bez udání důvodu a vysvětlení nebo změnu nemůže řádně doložit, může mu být účtován storno poplatek ve výši 50-100 % hodnoty sadebního materiálu s ohledem na včasnost odřeknutí a velikost objednávky.
 
4.    KUPNÍ SMLOUVY
 
4.1.  Vyžaduje-li to charakter obchodního případu, nebo vyžádá-li si smlouvu odběratel, vystaví dodavatel na základě objednávky návrh kupní smlouvy.
 
4.2.  Návrh kupní smlouvy musí obsahovat základní náležitosti dle občanského zákoníku.
 
4.3.  Kupní smlouva bude vystavena ve dvojím vyhotovení a nabývá platnosti po potvrzení podpisem oprávněných osob a otiskem firemního razítka, a to nejpozději při odběru zboží.
 
5.    NABÍDKY
 
5.1.  Pro nabídky sadebního materiálu platí níže uvedené podmínky, pokud není v písemné nabídce uvedeno jinak
- ceny uvedené v nabídce garantuje dodavatel při odběru celého nabízeného množství
- ceny uvedené v nabídce jsou platné 14 dnů ode dne vystavení nabídky
- nabízený sadební materiál dodavatel rezervuje až na základě potvrzení písemné objednávky, popř. na základě akceptované písemné žádosti o rezervaci
 
6.    REZERVACE
 
6.1.  Dodavatel rezervuje sadební materiál dle požadavku odběratele pro odběr v jarním období nejdéle do 28. února a pro odběr v podzimním období do 31. srpna. Rezervace automaticky zaniká, pokud není nejpozději do tohoto termínu nahrazena řádnou objednávkou nebo není-li písemně dohodnuto jinak. 
 
7.    CENA SADEBNÍHO MATERIÁLU
 
7.1.  Sadební materiál je účtován v českých korunách vyjádřených v setinách korun, kdy celková částka se zaokrouhluje standardně na celé koruny.
 
7.2.  Ceny nabízeného sadebního materiálu odpovídají aktuálnímu ceníku dodavatele a neobsahují daň z přidané hodnoty (DPH), pokud není v písemné nabídce uvedeno jinak.
 
7.3.  Ceny sadebního materiálu zahrnují cenu obalového materiálu (provázky, fólie), u krytokořenné sadby v kontejnerech též cenu kontejnerů. Ceny nezahrnují náklady na etikety, přepravní obaly ani náklady na dopravu.
 
7.4.  Ceny jsou platné pro dodávky s místem plnění dle rozpisu hospodářských středisek dodavatele uvedeného v cenové nabídce nebo v potvrzení objednávky.
 
7.5.  Náklady na dopravu z místa plnění zajišťovanou dodavatelem hradí dle stanovených podmínek odběratel, pokud není písemně ujednáno jinak.
 
8.    MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEVOZY SADEBNÍHO MATERIÁLU
 
8.1.  Místem plnění jsou hospodářská střediska dodavatele
a) pro prostokořennou sadbu - Řečany nad Labem, Kladruby nad Labem, Albrechtice nad Orlicí, Dolní Jelení, Brandýs nad Labem, Františkovy Lázně
b) pro krytokořenný sadební materiál pěstovaný na vzduchovém polštáři v sadbovačích Quick Pot o objemu 200 – 500 cm3 - Řečany nad Labem, Kladruby nad Labem, Brandýs nad Labem, Františkovy Lázně
c) pro krytokořenný sadební materiál v kontejnerech o objemu 0,5 - 20 l a pro krytokořenný sadební materiál pěstovaný na vzduchovém polštáři v sadbovačích Quick Pot o objemu 1600 cm3 (Bowmont) - Řečany nad Labem, Brandýs nad Labem, Františkovy Lázně
 
8.2.  Aktuální informace o dostupnosti dřevin na jednotlivých hospodářských střediscích sdělí na vyžádání pracovník odbytu. Přeje-li si odběratel odběr konkrétní položky sadebního materiálu na středisku, které je místem plnění pro danou technologii, ale v ceníku u této položky uvedeno není, bude mu účtován poplatek za převoz sadebního materiálu dle platného ceníku dodavatele (týká se II. cenové kategorie).
 
8.3.  Místo, popř. místa plnění, sdělí dodavatel odběrateli v potvrzení objednávky uvedením čísla, popř. čísel hospodářských středisek. V případě přesunu sadebního materiálu z jednoho střediska na druhé středisko, které je místem plnění, uvede dodavatel v potvrzení objednávky obě střediska a přesun označí graficky šipkou.
 
8.4.  Dodavatel nezajistí svoz sadebního materiálu z jednotlivých hospodářských středisek pro jednoho odběratele ani převoz sadebního materiálu mezi středisky, pokud odběratelem požadované dodávající středisko není možným místem plnění a odběratel jej nemá sjednáno a potvrzeno v objednávce.
 
8.5.  Pokud odběratel požaduje svoz nebo převoz sadebního materiálu na konkrétní termín, ve kterém jej není možno realizovat v rámci vnitropodnikové dopravy dodavatele, uhradí navíc vzniklé přepravní náklady odběratel.
 
8.6.  Dodavatel si vyhrazuje právo u konkrétních objednávek svoz nebo převoz sadebního materiálu odběrateli odmítnout.
 
9.    NAKLÁDKA A DOPRAVA
 
9.1.  Dodavatel zajišťuje nakládku
a) u prostokořenné sadby
- přímo ze záhonů školkařských ploch, sadba je nakládána na auta a nelze využít paletizace
- z klimatizovaných skladů bez využití palet nebo s využitím palet; palety se rozlišují vratné zálohované a fakturované nevratné
b) u krytokořenné sadby probíhá nakládka obdobně jako prostokořenné; sadební materiál je pokládán naležato
c) krytokořenná sadba v kontejnerech je nakládána volně nastojato na dopravní prostředek
9.2.  Doprava sadebního materiálu může probíhat následujícím způsobem

a) dopravu si zajišťuje odběratel sám nebo prostřednictvím svého dopravce
b) dopravu zajišťuje dodavatel vlastními dopravními prostředky nebo prostřednictvím svého dopravce
 
9.3.  Skládání sadebního materiálu je záležitostí odběratele.
 
9.4.  Doprava může být ve výjimečných případech zahrnuta do ceny dodávky.
 
9.5.  Dodavatel neprovádí zásilkový prodej sadebního materiálu.
 
10. ODBĚR SADEBNÍHO MATERIÁLU
 
10.1. Termín odběru
10.1.1. Hospodářské středisko dodavatele s odběratelem se před plánovaným termínem expedice zkontaktují a domluví na odběru nebo dodávce sadebního materiálu v souladu s potvrzením objednávky.
10.1.2. Odběr prostokořenné sadby v jarním období je třeba uskutečnit do 15. dubna, ve středisku Františkovy Lázně do 25. dubna, při pozdějším termínu odběru je dodavatel oprávněn účtovat skladné.
10.1.3. Dodavatel nezaručuje možnost odběru objednaného sadebního materiálu různých technologií (prostokořenná x krytokořenná sadba) ve stejném termínu s ohledem na klimatické podmínky a organizaci expedice. 
 
10.2. Převzetí sadebního materiálu
10.2.1. Odběratel je povinen si sadební materiál v domluveném termínu odebrat. Neučiní-li tak a nedohodne-li si s dodavatelem náhradní termín odběru, je dodavatel oprávněn s tímto sadebním materiálem disponovat, např. jej prodat dalším zájemcům.
10.2.2. Přebírá-li sadební materiál za odběratele jiná osoba, např. dopravce, musí se prokázat plnou mocí opravňující jej k převzetí sadebního materiálu.
10.2.3. Převzetí sadebního materiálu odběratelem, případně jím určeným dopravcem či jiným jím určeným zástupcem, bude potvrzeno na expedičním listu s čitelným uvedením jména. Má-li odběratel sjednánu platbu formou faktury, může po něm být při převzetí sadby požadováno předložení občanského průkazu (popř. jiného průkazu totožnosti).
10.2.4. Převzetím zboží odběratel souhlasí s obchodními a dodacími podmínkami, tak jak jsou uvedeny na www.lesoskolky.cz.
 
10.3. Skladování
10.3.1. K odběrům prostokořenného sadebního materiálu v jarním období po 15. dubnu (ve středisku Františkovy Lázně po 25. dubnu) budou u prostokořenné sadby účtovány přirážky za každý týden ve výši 2 % k základní ceně s ohledem na skladovací náklady.
10.3.2. Potřebuje-li odběratel prostokořenný sadební materiál odebrat až po 20. dubnu, je třeba ošetřit podmínky odebrání sadby smluvně.
 
10.4. Rizika
10.4.1. V případě, že dopravu zajišťuje odběratel, přechází na něj nebezpečí škody v okamžiku, kdy dodavatel předá sadební materiál dopravci určenému odběratelem a převzetí je stvrzeno podpisem expedičního listu. Odběratel poté přebírá odpovědnost za veškerou péči o přepravovaný sadební materiál.
10.4.2. V případě, že dopravu sadebního materiálu zajišťuje dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele v okamžiku převzetí sadebního materiálu a podpisu expedičního listu.
 
10.5. Odklad vyřízení
10.5.1. V případech, kdy dodavatel nebude moci z objektivních důvodů (extrémně nevhodné klimatické podmínky, technické problémy) objednávku vykrýt v požadovaném termínu, dohodne s odběratelem náhradní způsob řešení.
 
10.6. Nevykrytí objednávky
10.6.1. Nedodá-li dodavatel objednaný sadební materiál z ovlivnitelných důvodů (lidská chyba, nepřesnosti v inventurách), nahradí tento materiál buď materiálem obdobným (např. za prostokořennou sadbu krytokořennou sadbu Quick Pot) s tím, že bude účtována cena za levnější sadební materiál. Tato záležitost se vždy dopředu projedná a sepíše se dohoda o náhradním plnění.
10.6.2. Nesplní-li dodavatel objednávku z neovlivnitelných důvodů (narašení, mráz, poškození zvěří, krádež), bude sadební materiál odběrateli dodán přednostně v nejbližším období.
10.6.3. Dodavatel bude při zjištění, že danou objednávku nemůže zčásti nebo zcela vykrýt, odběratele ihned informovat.
 
11. SPECIFIKA SADEBNÍHO MATERIÁLU PRO ZALESŇOVÁNÍ
 
11.1.  Objednává-li odběratel sadební materiál pro lesnické účely, je povinen v objednávce sdělit přírodní lesní oblast (PLO) a lesní vegetační stupeň (LVS), do kterého je objednávaná sadba určena. V případě, že odběratel potřebuje sadbu do více PLO a LVS, je třeba údaje rozepsat tak, aby dodavatel mohl objednávku řádně vykrýt a nedocházelo k nedorozuměním.
 
11.2.  U sadebního materiálu dodávaného pro lesnické účely uplatňuje dodavatel standardně pravidla pro přenosy reprodukčního materiálu dle vyhlášky č. 139/2004 Sb., nestanoví-li odběratel v objednávce výslovně jinak.
 
11.3.  Pokud odběratel sadebního materiálu pro lesnické účely neuvede PLO a LVS, uvede jej nesprávně, při odběru změní požadavek na PLO a LVS nebo změní požadavek na pěstební technologii, nemusí mu být sadba požadované provenience dodána. V případě, že dojde k nedodání sadebního materiálu z výše uvedených důvodů a sadební materiál byl již dle objednávky připraven, může dodavatel po odběrateli požadovat náhradu za vynaložené náklady.
 
12. ÚHRADA ODEBRANÉHO SADEBNÍHO MATERIÁLU
 
12.1.  Nový odběratel, který od dodavatele nakupuje sadbu poprvé, hradí sadební materiál v hotovosti, popř. může požádat o vystavení zálohové faktury a uhradit sadební materiál předem před převzetím sadebního materiálu.
 
12.2.  Dodavatel může u objednávek pro jarní období následujícího roku přijatých do 31. listopadu daného roku podmínit rezervaci sadebního materiálu zaplacením nevratného rezervačního poplatku ve výši 30 %. Toto se týká zvláště druhů dřevin, které jsou pro dotčené období dodavatelem považovány za úzkoprofilové.
 
12.3.  Pravidelným a stálým odběratelům může dodavatel povolit platbu bankovním převodem. Je nutné, aby odběratel měl řádně vyplněnou objednávku a dodavatelem potvrzenou formu platby „fakturace“.
 
12.4.  Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury, pokud není písemně sjednáno jinak.
 
12.5.  V případě, že došlo u téhož odběratele k opakovanému nesplnění platební povinnosti, má dodavatel právo odmítnout vydat další sadební materiál, dokud nemá vyrovnány předcházející závazky a je oprávněn požadovat úhradu plné ceny nejpozději při převzetí sadebního materiálu.
 
12.6.  Nebude-li faktura uhrazena včas, bude dodavatel účtovat zákonný úrok z prodlení a případné veškeré náklady a výlohy spojené s vymáháním dluhu.
 
13. KVALITA A MANIPULACE S ODEBRANÝM SADEBNÍM MATERIÁLEM
 
13.1.  Dodavatel garantuje kvalitu dodávaného sadebního materiálu v souladu s platnou vyhláškou a normami ČSN s tolerancemi, které jsou v těchto předpisech obsaženy.
 
13.2.  Dodavatel ručí za to, že v době předání sadebního materiálu odběrateli je tento materiál v živém stavu, v odpovídající kvalitě, v požadovaném druhu, velikosti a množství. Náhrady za chybějící druhy, odlišnou velikost nebo množství mohou být provedeny pouze se souhlasem odběratele. Podpisem expedičního listu odběratel vyjadřuje souhlas se změnami.
 
13.3.  Odběratel je povinen si sadební materiál při převzetí zkontrolovat. Neodpovídá-li tomu, co bylo dohodnuto, nebo má zjevné vady, musí odběratel dodavatele neprodleně informovat, pořídit o tom zápis do expedičního listu a dohodnout způsob řešení.
 
13.4.  Odběratel si je vědom, že se v případě sadby lesních a okrasných dřevin jedná o živý materiál, se kterým je třeba podle toho zacházet. Více viz „Manipulace se sadebním materiálem“, které jsou součástí ceníku. Bez řádné péče podléhá sadební materiál rychlé zkáze.
 
13.5.  Dodavatel nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jím dodaného sadebního materiálu, ani za případné následné škody, které by mohly vzniknout odběrateli nebo třetí osobě jeho pěstováním nebo používám, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
 
13.6.  Dodavatel neručí za škody vzniklé odběrateli v důsledku skrytých vad dodaného sadebního materiálu.
 
13.7.  Dodavatel odpovídá za to, že rostliny exportované do zahraničí budou splňovat fytosanitární požadavky daného státu, popř. podmínky tranzitu. Dodavatel neodpovídá za splnění fytosanitárních podmínek, pokud bude odběratel exportovat sadební materiál do jiného státu, než bylo v objednávce uvedeno.
 
14. REKLAMACE
 
14.1.  Reklamace zjevných vad přijímá dodavatel do 14 dnů od převzetí sazenic. Jedná se zejména o nedodržení standardů či mechanické poškození sadby, případně nižší počty sadby než byly deklarovány. V případě oprávněnosti budou reklamované sazenice fyzicky nahrazeny v nejbližším termínu na základě dohody obou stran. Je třeba, aby odběratel oprávněnost své reklamace prokázal (nejlépe fotodokumentací) a vyzval dodavatele k vyjádření.
 
14.2.  Dodavatel přijímá reklamace do 2 měsíců od odebrání při skrytých vadách, které se objeví až při výsadbě, kdy vysazovaný materiál nenaraší nebo ve velmi nízkém počtu. U sadby odebrané na podzim přijímá dodavatel reklamace do 30. dubna následujícího roku. Odběratel musí doložit, kdy sadební materiál založil, kdy vysázel a kam, a doložit celou dobu nakládání s tímto sadebním materiálem od jejího nákupu. Oprávněné reklamace budou řešeny náhradní dodávkou sadebního materiálu v nejbližším možném termínu na základě dohody obou stran.
 
14.3.  Veškeré reklamace musí být podány písemně a adresovány v jednom výtisku na ústředí dodavatele a v jednom na hospodářské středisko.
 
14.4.  Dodavatel se zavazuje u reklamací zjevných vad vyjádřit do 10 dnů a u reklamace skrytých vad do 30 dnů od jejich písemného podání.
 
14.5.  Odběratel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace. Sadební materiál, který je reklamován, musí být k dispozici u odběratele do doby, než se dodavatel k reklamaci vyjádří.
 
14.6.  Na pozdější a nepřesné reklamace nebude brán zřetel.
 
14.7.  Dodavatel neručí za jakoukoli reklamaci vztahující se k nedodání, pokud toto nastalo z důvodů klimatických, přírodních nebo bylo způsobeno nehodou anebo z jakýchkoliv dalších důvodů, které nejsou v jeho moci.
 
15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
15.1.  Tyto obchodní a dodací podmínky dodavatele jsou platné od 1. 8. 2015.
 
15.2.  Změny těchto podmínek jsou možné pouze písemnou formou a zveřejněním ve firemním tisku a na internetu.
FOLGEN SIE UNS AUF

facebook youtube google+

Newsletter

Hier bekommen Sie die aktuellsten Informationen
über unsere Sonderangebote und neuen Produkte.